Tadns

Četvoroosovinska teretna kola sa pokretnim krovom namenjena za prevoz suvih rastresitih roba granulacije do 50 mm, koje ne smeju doći u dodir sa vlagom.
Celishodno oblikovanje vagona omogućuje, uz racionalno korišćenje železničkog gabarita, i povoljan odnos sopstvene mase i nosivosti - primenu visokoproduktivnih mehanizovanih sistema za utovar i ručno regulisani gravitacioni istovar vagona, tako da se isto dobro uklapa u koncepciju savremenih visokointegrisanih sistema prevoza, skladištenja i pretovara masovnih roba u domaćem saobraćaju, ali i u međunarodnoj razmeni.
Krovni utovarni otvor zatvara dobro zaptivena obarajuća samonošena krovna konstrukcija, koja se pokreće ručno, preko uravnoteženog mehaničkog prenosnog sistema, sa čeone platforme vagona. Količinom materijala koji se istovaruje upravlja se ručno, preko polužnog mehanizma, takođe sa čeone platforme, stepenastim otvaranjem/zatvaranjem lučnih zasuna sa 5 položaja, ali i sa mogućnošću prekidanja istovara. Istovarni otvori se otvaraju i zatvaraju pojedinačno ili u parovima , što je naročito prikladno u slučajevima neposrednog dovođenja istovarene robe u usipne koševe transportera ili elevatora, ili uređaja za ambalažiranje na mesto istovara.
Vagoni tipa Tadns u svemu odgovaraju važećim propisima UIC i RIV. Svi materijali i delovi ugrađeni u vagone se rigorozno proveravaju, a poreklo i odgovarajći kvalitet dokazuje se atestima. Visok i ujednačeni kvalitet dokazuje konstrukcija, kao i svih funkcionalnih sklopova sistema i uređaja vagona - obezbeđuje se dobrom opremljenošću, savremenom tehnologijom i dobro organizovanom međufaznom kontrolom i finalnim preuzimanjem. Naročita se pažnja posvećuje tehnici i tehnologiji zavarivanja i postupcima antikorozivne zaštite u proizvodnji.
Kola su opremljena sa obarajućim krovom za utovar a koji se otvara i zatvara ručno, pomoću prenosnog mehanizma kojim se rukuje sa platforme.

Tehnički podaci
NAZIVMERA
Broj osovina4
Dužina preko odbojnikam19.04
Dužina postoljam17.80
Dužina sandukam14.63
Razmak stožera obrnih postoljam14.00
Najveća širinam3.00
Tovarna zapreminam366
Korisna nosivostt53.5
Sopstvena masat26.5
Krovni otvor za utovarm2x(1.2x7.3)
Visina otvora za utovar od GIS-am4.051
Bočni otvor za istovarm8x(0.53x1.5)
Međusobni razmak istovarni otvoram3.166
Visina istovarnog otvora GISm0.5
Bočno rastojanje levka od ose vagonam0.9
Širina kolosekam1.435
Najmanji poluprečnik krivine kolosekam60
Najveća brzina vožnjekm/h100
Galerija
               Copyright © Panon vagon 2011.